Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2018

Bästa medlemmar i
Psykoterapicentrum

 

Som nybliven ordförande efter EvaMari Eneroth Säll, som under många år gjort ett fantastiskt arbete för Psykoteapicentrum och psykodynamisk terapi, känns uppgiften både omtumlande och utmanande. Efter ett intensivt 2017, med intressanta vår- och höstkonferenser, många nya medlemmar och ett starkt samhällsengagemang – skulle man kunna tänka sig ett lugnare 2018. Så ser det inte ut att bli.

Vi har fått rivstarta med ett omfattande arbete som rör Socialstyrelsens riktlinjer för behandling vid depression och ångestsyndrom. Slutversionen kom den 13 december 2017, efter en lång debatt och en mängd kritiska remissvar under våren 2017. Socialstyrelsen tog dock ingen notis om kritiken utan sänkte istället prioriteten för PDT från nivå 6 till nivå 7 i slutversionen. Mycket annat konstigt kom också fram: Man prioriterade behandlingar som saknar vetenskapligt stöd, som ECT för ungdomar och psykoedukation, lanserat som Deplyftet. Socialstyrelsen gav hög prioritet = behandlingar sjukvården bör ge, enbart för psykofarmaka, hjärnsimulering (ECT, rTMS), KBT, IPT och psykoedukation. Psykodynamisk terapi finns inte med; annat än som lågt prioriterad behandling. Det har också framkommit att projektledningen saknat kompetens inom psykoterapi samt varit jävig genom koppling till läkemedelsföretag och företag som säljer KBT. Allt detta gjorde att vi beslöt att anmäla Socialstyrelsen till förvaltningsrätten för bristande myndighetsutövning, brist på kompetens i fattade beslut, påverkan av jäv samt osaklighet. Du hittar hela anmälan på vår hemsida, www.psykoterapicentrum.se. Läs den! Den är oerhört informationsrik och säger mycket om hur arbetet inom Socialstyrelsen gått till.

Vad som nu hänt är att Förvaltningsrätten i Stockholm har gjort bedömningen att Riktlinjerna inte utgör ett överklagbart beslut, då riktlinjerna av rätten inte anses ha tillräcklig faktisk verkan. Vi, liksom många patienter och andra berörda inom vården, ställer oss frågande till denna motivering. Psykoterapicentrum har nu beslutat att lyfta frågan vidare till Kammarrätten för en ny bedömning om Riktlinjernas faktiska verkan och därmed ”överklagbarhet”.

Juridiska processer är kostsamma och resurskrävande, inte minst vid ett överklagande mot en myndighet. Men, att evidensbaserad psykoterapi ska vara tillgänglig för alla patienter också i Sverige, är en ytterst angelägen fråga. Jag vill framföra vårt STORA TACK TILL ALLA som redan bidragit till att göra det möjligt för Psykoterapicentrum att driva denna viktiga fråga.

Insamling (crowdfunding) där alla enkelt kan lämna sitt bidrag forsätter, se vidare Flyer i denna tidning. Jag vill uppmana alla att stötta Psykoterapicentrums krav; att riktlinjerna görs om, utifrån en oberoende och neutral kunskapsvärdering. Alla bidrag kommer oavkortat att gå till överklagandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Genom detta initiativ har vi nått ut med vårt budskap; Att all evidensbaserad psykoterapi ska vara tillgänglig för alla patienter i Sverige, på samma sätt som i andra jämförbara länder. Vi har fått utrymme i tidningar, radio och i sociala medier som aldrig förr. Psykoterapicentrum är nu en faktor att räkna med och vi får kontinuerligt nya medlemmar. Att samtidigt se att psykiatrin är i stor kris, att den psykiska ohälsan fortsätter att stiga och att många inte får den hjälp de efterfrågar, gör vårt arbete ännu mer angeläget.

Den 16 mars är det dags för Psykoterapicentrums Vårkonferens i Aula Magna, Stockholms universitet. Dagen därpå, den 17 mars, äger Regionkonferensen rum i Psykoterapicentrums lokaler på Engelbrektsgatan 35 i Stockholm. Vårkonferensen 2018 har som tema TRAUMA. Ett viktigt och angeläget område där vi kan utlova mycket spännande föreläsningar och diskussioner. Under Regionkonferensen kommer vi att närmare diskutera vår anmälan av Socialstyrelsen, försäkringsfrågor, medlemsavgifter, med mera.

Så, anmäl dig snarast. Anmälan och program hittar du som vanligt på vår hemsida www.psykoterapicentrum.se.

Där jag befinner mig vid författandet av denna krönika, på en liten liten västindisk ö, sa en granne häromdagen att ”här på ön lever vi ett enkelt liv, men det är inte alltid lätt”. Här finns inget välfärdssystem, inte heller någon socialstyrelse, men ett stort socialt engagemang och man hjälps åt.

Ann Stevens
Ordförande Psykoterapicentrum

 

PSYKOTERAPICENTRUM KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

TIDSKRIFTEN PSYKOTERAPI
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se