Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 2 2018

Tiden bara rusar iväg, våren är i full blom
och snart är det sommar

 

Men just nu är det, som vi alla erfar, som mest intensivt. Så även för Psykoterapicentrum, som har mycket på gång.

I mitten på mars hade vi en välbesökt och mycket uppskattad vårkonferens kring temat Trauma och Traumabehandling. Föreläsare och besökare vara alla engagerade i de diskussionerna som följde och i vårt traditionsenliga mingel som avslutning på dagen. Många dröjde sig kvar länge och tycktes ha mycket att prata om. Förhoppningsvis knöts det många nya band.

Glädjande är också att vi under våren fått närmare 40 nya medlemmar. Psykoterapicentrum känns alltmer som en självklar mötesplats för alla som direkt arbetar med och/eller har intresse i psykodynamisk psykoterapi.

I mitten av april hade vi vår återkommande ordförandeträff. För mig var det första gången och det var mycket spännande att få ta del av de olika lokalföreningarnas arbete och respektive ordförandes glädje och stolthet över sina medlemmars engagemang och kreativitet. Det fanns också utrymme för diskussioner och stöd i svårare angelägenheter och erfarenheter som en ordförande kan möta.

Vi är också i full färd med att planera inför Höstkonferensen. Det blir som tidigare i Aula Magna, Stockholms universitet. Programmet är inte helt klart men, huvuddelen kommer Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber, Psykoanalytiker IPA/SPV att stå för. Bland annat presenteras en RCT-studie som jämför långtids-KBT med psykodynamisk/psykoanalytisk långtidsterapi. Fokus är behandling av kroniskt depressiva patienter, som redan genomgått flera misslyckade terapiomgångar. Marianne Leutzinger-Bohleber är verksam vid Sigmund-Freud-Institutet i Frankfurt och är en erfaren och välkänd forskare och kliniker. Det kommer att bli en spännande och viktig konferens!

Psykoterapicentrum har under en längre tid arbetat med ett projekt som nu börjar ta form, att skapa en anpassad och attraktiv företagsförsäkring för de av våra medlemmar som har egen verksamhet. Vi har långt framskridna planer och hyser stora förhoppningar om att kunna knyta försäkringen till andra företag som behöver hjälp med till exempel krishantering och terapi. Efter sommaren hoppas vi vara klara och kunna komma med ett färdigt erbjudande. Så håll utkik!

Det är valår i år och mycket av debatten har kommit att handla om den ökade psykiska ohälsan. Sverige är unikt på det viset, i negativ bemärkelse, eftersom vi inte kan erbjuda våra medborgare en bredd av olika vetenskapligt etablerade psykoterapier. Trots våra välutbildade legitimerade psykoterapeuter finns det ingen valfrihet för patienter att själva få välja sin behandling (vilket forskningen säger är ett av de viktigaste kriterierna för lyckad behandling). Den möjligheten finns endast för de med en god egen ekonomi.

Därtill kommer att Centerpartiet, i ett valutspel, föreslagit att drygt två miljarder ska anslås till att ”snabbutbilda” undersköterskor och sjuksköterskor till ”samtalskonsulenter” för att avhjälpa den psykiska ohälsan. Svårt att finna ord för de känslor som väcks av denna brist på omdöme och kunskap.

Till sist och vårt arbete med Socialstyrelsens riktlinjer. Den 24 maj kom Kammarrättens beslut angående Psykoterapicentrums överklagan. Frågan vi ville få prövad var om Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångest var korrekt utfärdade.

Kammarrätten slår fast att riktlinjerna inte går att pröva, då de:

  • inte är bindande

  • främst riktar sig till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer

  • inte är avsedda att ensamt utgöra underlag för beslut som gäller enskilda patienter, utan att sjukvårdspersonal i varje enskilt fall ska ta hänsyn till individens särskilda behov och önskemål.

Så, vad innebär detta beslut?

Jag uppfattar detta som ett oerhört viktigt besked.

Kammarrättens dom innebär att sjukvården inte alls behöver följa Socialstyrelsens riktlinjer! Vill man kan man istället förlita sig på betydligt mer kvalificerade riktlinjer från till exempel Danmark, Finland eller Tyskland. Viktigast är att man utgår från en bredd av olika vetenskapligt förankrade metoder, hög kompetens hos behandlaren och sist men inte minst en valfrihet hos patienten. Detta är varje politiker och verksamhetschefs möjlighet och ansvar.

Så vad blev det av allt detta?

Så gott som samtliga remissinstanser har påtalat en rad brister i riktlinjerarbetet. Vi är många som har uppmärksammat att enbart företrädare för KBT och biomedicinsk behandling varit representerade i ledningen, att ledningen varit jävig genom egna affärsintressen i fattade beslut, samt att riktlinjerna saknar vetenskapligt stöd i många fall och därför avviker markant från motsvarande riktlinjer i andra länder.

Efter närmare 4 års arbete, och till en kostnad av 6–8 miljoner svenska kronor, framstår riktlinjerna som en ganska medioker produkt, som nu dessutom hamnat ”i limbo” då dess giltighet aldrig kommer att bli prövad. Att riktlinjer i Sverige skulle avvika från riktlinjer i andra länder är ju närmast absurt, då alla utgår från samma mängd och kvalitet på internationella forskning. Det är därför svårt att förstå denna svenska variant annat än som en produkt påverkad av särintressen.

Slutligen känner jag mig stolt över att vi som förening stått upp och belyst dessa missförhållanden, som ytterst drabbar patienter och den alltmer belastande psykisk ohälsan. Önskar alla en skön och vilsam sommar.

Ann Stevens
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

PSYKOTERAPICENTRUM KANSLI
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

TIDSKRIFTEN PSYKOTERAPI
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se