Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 1 2011

Gammalt och nytt

Att RPC uppnått den aktningsvärda åldern av 40 år har väl inte undgått Insiktens läsare. Men alla kunde inte höra Ulla Grebo, då hon berättade om RPC:s historia i ett tal vid jubileumsfesten. Läs det och gläds åt och var stolta över allt det RPC åstadkommit under årens lopp. Läs också Berit Gezelius kåserande gratulationer till RPC och Insikten.

Lance Cederström talar i sin krönika om en utmanande samtid. Ett exempel på hur RPC tacklar den var höstkonferensen, då Jon Fredrickson höll ett uppskattat seminarium om intensiv dynamisk korttidsterapi, med speciellt fokus på hur behandlingen kan skräddarsys för att passa patientens utvecklingsnivå. Det är en metod som bygger på klassiskt psykodynamisk tänkande men den är modifierad med sikte på att vinna resultat på så kort tid som möjligt. Peter Lilliengren refererar dagen och ger många tips om hur man via nätet kan lära känna metoden närmare.

Tomas Tranströmer, psykolog och nobelpristagare, fascinerar med sin förmåga att se storheten och djupet i livet genom att utgå från en vardaglig detalj, som han får att växa. Sonja Levander försöker fånga och förstå hur hans strofer får oss att känna att vi är en del av ett större universum.

Många har upprörts över den upphandling i Stockholm som lett till att den mångåriga verksamheten vid Röda Korsets Center för torterade flyktingar är nedläggningshotad. RPC:s stöd för verksamheten finns publicerat på hemsidan. Christina Hagelthorn, som är projektledare för en liknande verksamhet i Göteborg, beskriver hur mycket som krävs av behandlaren för att kunna möta en krigsskadad och torterad person.

Vart har frågor om sex och sexualitet tagit vägen i modern psykodynamisk terapi? Från att ha varit något centralt i den tidiga psykoanalysen lämnas sexualiteten i modern psykodynamisk teori ganska outforskat. Calle Brunell och Jonas Pettersson frågar sig i Ska vi prata om sex? – sexprat, normativitet och psykodynamisk psykoterapi vad det innebär för patienten. Efter att ha intervjuat ett antal personer om hur de ser på sina erfarenheter som terapipatienter finner Brunell och Pettersson att hjälpen med att i terapin förstå och reflektera över sexuell identitet och praktik i många fall varit dålig.

Susanna Carolusson poängterar i Terapeuten som auktoritet hur viktigt det är att terapeuter gör sig medvetna om och reflekterar över sin egen auktoritet och patientens suggestibilitet och känslighet för terapeutens interventioner. Detta gäller inte minst i alla former av terapier som använder sig av tranceinducerande interventioner, förändrade medvetandetillstånd och hypnos. Hon betonar vikten av att värna om psykoterapins privata rum med en absolut konfidentiell ram, vilket väcker frågor om publicering av kliniskt material och utbildningsterapiers allt öppnare former med till exempel videoinspelningar av sessionerna.

I höstas anordnades en nordisk konferens om psykoterapi- och handledningsforskning vid Stockholms universitet. Lars Levin rapporterar från konferensen som gav en god överblick av forskningens mångfald och bredd, där såväl kvantitativa, experimentella som naturalistiska studier och fallanalyser förekom.

Pia Eresund rapporterar från ett seminarium om åldrande anordnat av Föreningen för Psykisk Hälsa och reflekterar kring alla de förluster åldrandet för med sig, om sekulariseringens betydelse och om den så kallade ”gero-transcendensen”, där individen blir allt mindre självupptagen och mer öppen för de små undren och glädjeämnena i tillvaron.

Med detta nummer slutar Marja-Leena Åberg i redaktionen. Hon har funnits med sedan tidigt 90-tal och ständigt bidragit med stor klokhet, noggrannhet och omsorg i redaktionsarbetet. Ett jättestort tack för allt ditt arbete under åren, Marja-Leena!

Med detta nummer lämnar jag också med stort förtroende över redaktörskapet till Anna Christina Sundgren, sedan några år medlem i Insiktsredaktionen. Vissa av er har säkert redan läst artiklar av henne i Insikten. I detta nummer skriver hon en krönika om terapeutisk känslighet. Jag är övertygad om att Anna Christina kommer att föra Insikten vidare till nya spännande horisonter.

För mig har de 14 år jag varit redaktör för Insikten varit fyllda av ett arbete som känts oerhört meningsfullt. Genom alla de artiklar som under årens lopp strömmat förbi i tidningen har Insikten kunnat ge en bild av modern psykodynamisk psykoterapi, hur den utvecklats och kommer till uttryck såväl teoretiskt som kliniskt. Jag är tacksam mot alla artikelförfattare som under åren gjort detta möjligt. Och jag är tacksam för alla lovord Insikten fått från RPC:s medlemmar.

 

Christina Flordh

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se