Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 2 2010

Artiklarna i det här numret har det gemensamt att de på olika sätt vidgar den psykodynamiska terapins synfält antingen genom att bredda de teoretiska referensramarna eller bredda den praktiska tillämpningen av psykodynamisk psykoterapi.

I den första artikeln, Mot ett upplöst själv, diskuterar Claes Törnqvist hur den psykodynamiska psykoterapin förhåller sig till det inom de akademiska samhälls- och humanvetenskapen starkt dominerande socialkonstruktionistiska perspektivet, där människans subjektivitet ses som mer splittrad och relativ än vad som är vanligt i psykologi och psykoterapi. På senare tid har emellertid allt fler röster höjts som talar om risken att hamna i en fullständig relativism och determinism och en allt vanligare ståndpunkt är att kunskap om affekter kan vara vägen ut ur detta. Här spelar psykoterapi och kunskap om motöverföring och den affektiva, ordlösa kommunikationen en central roll.

En inriktning som lyft fram den kroppsliga, icke verbala kommunikationen är affektfokuserad psykoterapi. Leif Havnesköld ger i Om Affektfokuserad psykoterapi i teori och praktik en översikt över de olika ansatser som ryms under den beteckningen. Det är den omedelbara upplevelsen av ”här och nu” som är fokus för terapin och metoden är aktiv och fokuserad. Terapin är i regel betydligt kortare än fallet i reguljär psykodynamisk psykoterapi.

Patricia Coughlin, som har inbjudits till RPC:s konferens i augusti, har utarbetat en variant av affektinriktad terapi som hon kallar Intensiv psykodynamisk korttidsterapi. Paul Benér beskriver hennes arbetssätt och de intryck han fått av det genom en vidareutbildning av metoden som han deltar i. En viktig ingrediens i den här metoden är att terapeuten intensivt arbetar med att skapa en allians med patientens jag och vilja till förändring. Den nödvändiga konfrontationen av de känslor som patienten håller undan och försvarar sig mot blir därmed inte kränkande utan något som patienten kan tillgodogöra sig.

Gudrun Olsson opponerade på Bengt Anderssons avhandling Berättelser om det kränkta rummet. Avhandlingen utspelar sig i det utvidgade terapeutiska rum som en vårdavdelning med schizofrenidiagnosticerade patienter utgör. Förmedlingsprocessen och bemötandeförloppet mellan dessa patienter och deras behandlare står i fokus. Gudrun Olsson menar att avhandlingen utgör ett genombrott för den kvalitativa forskningen inom psykoterapin och att den visar att kvalitativ forskning kan och bör stå för sig själv och inte bara utgöra ett komplement till den kvantitativa forskningen.

RPC:s höstkonferens hade titeln ”Psykoterapi – en svårmätbar fristad?”. Som föreläsare hade två personer utanför psykoterapins område inbjudits – socialpsykologen Tor Johan Ekeland och filosofen Jonna Bornemark, som båda belyste den pågående evidensdebatten utifrån sina utgångspunkter. Pia Eresund refererar Tor Johan Ekelands föredrag i När psykoterapi blir teknologi. I Mätbarhetens gränser placerar Jonna Bornemark övertron på det mätbara i en filosofisk kontext.

Johan Berg bidrar med ett för Insikten något ovanligt inslag i Läsa dagbok – en essä om Etty Hillesums skrivande. Etty Hillesum var en ung judinna som skrev dagbok i skuggan av andra världskrigets fasor. Hennes dagbok hittades och gavs ut postumt. I essän får vi följa Ettys utveckling och hennes in i det sista okuvliga tro på det goda i människan. Men vi får också ta del av Johan Bergs upplevelser vid hans läsning av dagboken, hans inlevelse i Ettys öde men också när gränsen för hans inlevelseförmåga och förståelse för Ettys handlande är nådd.

Med detta nummer har Insiktsredaktionen fått en nya medlem, Marie Linde. Marie har just fått sin första psykologtjänst och i en krönika reflekterar hon över att vara ung psykolog med psykodynamisk inriktning.

Omslaget till detta nummer är gjort av Dan Jonsson, grafisk formgivare och illustratör, tidigare professor på Konstfack. Dan har framför allt arbetat med affischen som uttrycksmedel. Han har deltagit i en mängd internationella utställningar och finns representerad bland annat på Nationalmuseum. Dan har gett oss förmånen att få använda en av hans bilder som omslag och den kommer att återkomma i de kommande numren i en rad olika färgkonstellationer.

Nästa nummer av Insikten kommer ut i september. Innan dess hoppas vi på kontakt med många av er läsare under PsykoterapiMässan där vi kommer att vara representerade i RPC:s monter.

 

Christina Flordh

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se