Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 2 2022

Kära läsare

De som inte trodde att det skulle kunna bli fler krig i Europa hade fel. När jag skriver detta har Rysslands våldsamma angrepp på Ukraina pågått i två månader och möjligheten att krigshandlingarna snart ska upphöra känns just nu avlägsen. Mot denna mörka bakgrund – och tack vare de effektiva vaccinerna – har rädslan för Covid19 sjunkit undan. Men istället har människor börjat bli rädda för krig och framtiden känns inte alls lika trygg som förut. Sedan länge ökar den psykiska ohälsan i vårt land och i den här situationen kommer behovet av stödjande samtal och psykoterapeutiska insatser säkert att öka ytterligare. Och sådant råder det som bekant stor brist på redan nu inom psykiatrin.

Just detta skriver Gunnar Bohman om i artikeln Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa. Svensk psykiatris ensidiga satsning på psykofarmaka och korta KBT-behandlingar har resulterat i en dyr, ineffektiv och ofta direkt skadlig vård. Även barn behandlas numera i allt högre grad med psykofarmaka. I många andra europeiska länder erbjuds olika former av psykoterapi som ett likvärdigt alternativ till psykofarmaka, medan patienter här i landet vanligen tvingas söka upp och bekosta sådan behandling på egen hand. Bohman gör en noggrann genomgång av läget i Sverige – vilka behandlingar som ges, vilka effekter de har – positiva och negativa – och vad de kostar. Det är dyster men angelägen läsning. Resonemanget utmynnar i ett förslag om ett nytt personcentrerat vårdsystem där legitimerade psykoterapeuter ingår som en resurs i den offentliga vården, med eget behandlaransvar. Jag hoppas att den här artikeln ska spridas och diskuteras vida omkring den närmaste tiden.

En annan som inte skräder orden när det gäller psykiatrins brister är Christer Forsberg, återkommande skribent i vår tidskrift. I sin artikel Det obehandlade traumat. Psykiatrins Svarte Petter argumenterar han för att psykologiska trauman på senare år har tenderat att förnekas även inom massmedia. Framför allt gäller detta hur frågan om bortträngda erfarenheter av sexuella övergrepp hanteras.

Om den senare frågan handlar också Tomas Wånges artikel Sexuella trauman – ett underteoretiserat område i psykodynamisk teori. Psykoanalytiska och psykodynamiska teoretiker har inte ägnat följden av sexuella övergrepp tillräcklig uppmärksamhet, hävdar Wånge och efterlyser en genomarbetad traumateori. Där har enligt honom relationella teoretiker en hel del att komma med och den relationella rörelsen startade i slutet av 1980-talet som en reaktion på följderna av ett passivt avståndstagande från Freuds tidiga teori om sexuella övergrepp som orsak till psykisk ohälsa.

Den fjärde artikeln i detta nummer handlar om en helt annan fråga: hur kommer det sig att dagens föräldrar så ofta hett försvarar sina barn när dessa blir kritiserade av eller inte får bra betyg av sina lärare? Beata Kjellberg diskuterar utifrån psykoanalytisk teori förändringen av synen på barn och barnuppfostran. Hon kommer fram till att det i vår narcissistiska kultur lätt blir så att föräldrar ser sina barn som en förlängning av sig själva – ett Idealjag by proxy. Annat av intresse finns förstås att läsa i detta nummer: essäer, bokanmälningar, samt ett referat från Psykoterapicentrums vårkonferens.

Slutligen vill jag å hela redaktionens vägnar önska ännu en fin sommar – och slut på kriget i Ukraina.

 

 

Pia Eresund

Samordnande redaktör
 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se