Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 3 2009

Med detta nummer inför vi något som ni nog redan lagt märke till. Vi har en ny typ av omslag. Vi vände oss till Institutionen för grafisk design och illustration på Konstfack, där ett antal studenter på masternivå har arbetat fram förslag till omslag åt oss. Vi har blivit djupt imponerade av de förslag vi fått. De kommer att pryda tidningens framsida det närmaste året. Först ut är Eva Jauss, som beskriver sin bild på följande sätt (på engelska eftersom svenska inte är hennes modersmål):

”My cover illustration is an abstract solution
consisting of a process or a development. The
starting point is a symbol; a stone that symbolizes
someone or something unopenable, solid
and seemingly unbreakable.

While opening up, the process starts to develop.
Abstract geometrical forms come out of the
stone, emblematizing thoughts, feelings and
emotions, unfold themselves and start to grow
into something more complex.

The forms start to develop, change colours,
while one is connected to and cause the other.
They seem to be 3-dimensional and touchable.
The end of the process becomes more clear and
focused and results in an output.

My illustration is about allowing one’s own feelings
and thoughts to open up. While and after
talking about them, the personal thoughts will
be more focused than before. I decided for a
round composition because it is a continuing
process.”

Är inte detta en fin beskrivning av en terapiprocess?

Om vi så går över till innehållet i detta nummer inleds det med en artikel som skildrar en person som var med på den tiden den psykodynamiska psykoterapin ännu var i sin linda. I Den röde doktorn. Anders Torold och det samhällskritiska perspektivet har Sven Sjöqvist gått till de skrifter Anders Torold lämnade efter sig och också intervjuat anhöriga och närstående till honom. Fram träder en person med
stort engagemang och kunnande, som, trots att han tidigt gick bort, fick stor betydelse för framväxandet av den nya psykiatrin.

I Skolvägran – ett försök till analys utifrån psykoanalytisk teori anlägger Mikael Färnkvist ett klassiskt freudianskt perspektiv på ett konkret problem som han
stöter på i sin vardag inom barnpsykiatrin. Han ställer frågan om skolvägran kan ses som ett symptom i den betydelse Freud lägger i begreppet. Med två fallbeskrivningar visar han på hur symptombegreppet i det ena fallet går att applicera, men att det i det andra blir svårare och väcker frågor bland annat kring skillnader i familjestruktur idag och på Freuds tid.

Anna Christina Sundgren ger i Hur vi skapar varandra – genus sett ur ett relationellt och traumaperspektiv en beskrivning av hur genus kan förstås som en intersubjektiv konstruktion, något som skapas i det mellanmänskliga mötet men som också får
en djup intrapsykisk betydelse. Hon sätter också in genus i ett traumaperspektiv och menar att genusstereotyper som ”machomannen” eller ”den snälla flickan” ofta har sitt ursprung i traumatiska upplevelser.

SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning) har firat sitt 15-årsjubileum och firade med en stor konferens. Ett uppskattat bidrag var en fallpresentation av Rachel Wingfield, psykoterapeut och ordförande för CAPP, the Centre for Attachmentbased Psychoanalytic Psychotherapy i London. Hon beskrev öppet och nära psykoterapin med en av svåra trauman skadad kvinna. Lotta Landerholm var reflektör och ger i Lämna mig inte här! Från övergivenhet till anknytning genom relationell psykoterapi en redogörelse för psykoterapins förlopp och också sina egna kommentarer till presentationen.

Vid RPC:s kongress utsågs Imre Szecsödy till hedersledamot i föreningen för sitt outtröttliga arbete för den psykodynamiska psykoterapins plats inom psykiatrin. I en kort artikel, vars rubrik utgörs av hans motto – Carpe Diem – Never Ever Give Up – ger han sin syn på förändringsarbete i stort och det som är specifikt för den psykodynamiska psykoterapin. Han avslutar med att uttrycka sin stora tilltro
till RPC:s förmåga att satsa alla sina krafter för att behålla den psykodynamiska psykoterapins plats i samhället – i nuet såväl som i framtiden. Låt oss på
allvar lyssna och ta till oss Imre Szecsödys ord – att fånga dagen och inte ge upp och komma ihåg att vi har en djup kunskap som behövs i samhället.Christina Flordh

 
Christina Flordh

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu