Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 3 2011

RPC 40 år – Insikten 20 år

I år firar RPC 40 år och det kommer att firas med fest i samband med höstkonferensen den 18 november. Men det är inte bara föreningen som är jubilar, också tidningen firar. Insikten har i år funnits i 20 år.

I det här numret gör Pia Hylin, Pia Eresund och Inga Britt Grill en tillbakablick inte bara över Insikten utan också föregångaren Tidskrift för Psykoterapi. Det är en spännande överblick över 40 år av hän givet och ideellt arbete. Många framstående och inflytelse - rika namn har figurerat och under åren bidragit till att forma en viktig plattform som präglats av humanism, pluralism och öppenhet för nya perspektiv.

En viktig hörnsten i RPC:s arbete har alltid varit bevakningen av vad som händer på det vårdpolitiska området, speciellt då det har konsekvenser för psykoterapins ställning och framtid. Vi är oförtrutna i att fortsätta detta viktiga arbete. I det här numret kommer Dan Stiwne och Gudrun Olsson med en nyhet som nog är överraskande för de flesta. I Psykoterapiutbildning på villovägar informerar de om att Högskoleverket på nytt fått i uppdrag att utreda psykoterapiutbildningen i landet, vilket innebär att utredningen ”Ökad kvalitet i psykoterapiutbildningar” från 2010 fått bakläxa. I artikeln kritiseras hur den utredningen hade förslag som genom sin vridning åt det naturvetenskapliga och medicinska hållet och övertro på KBT som enda behandlingsform skulle ha lett till att psykoterapin i allt väsentligt reducerats till en hjälpdisciplin till psykiatrin. Högskoleverket bör vara en kritisk och neutral kraft och kunna ställa sig över en sådan ensidighet, hävd - ar artikelförfattarna. Vi följer med spänning det fortsatta utredningsarbetet.

Relation, interaktion, allians … nästan alla betonar på något sätt vikten av relationen mellan terapeut och patient. Men talar vi om samma sak? Två inlägg tar upp ämnet från olika infallsvinklar. Tomas Wånge ger i Det relationella perspektivet en historisk bakgrund till det kunskapsnätverk som direkt knutit det relationella till sitt namn – International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). Han visar att grundtanken i den relationella psykologin är att psykiska strukturer upstår i och formas genom mellanmänsklig interaktion. Men detta innebär inte att man ignorerar intrapsykiska skeenden. Ett relationellt synsätt utgör därför något annat än att enbart ta hänsyn till det interpersonella.

Imre Szecsödy tar i Handledningens interaktionella perspektiv upp att relationens betydelse i både psykoterapi och handledning är något som inom handledningslitteraturen betonats sedan länge. Framför allt har man pekat på hur viktigt det är att undersöka hur relationen mellan handledare och den handledde påverkar skeendet både i handledningssituationen och i terapisituationen. Han betonar vikten av att skapa en läroallians så fri som möjligt från ångest och rädsla och så nära leken som möjligt.

I Att återfinna sin röst beskriver Bengt Sandström en terapi med en ung kvinna och hur svårt det kan vara att tackla de specifika problem som ställs vid övergången till vuxenhet, speciellt för den som inte tidigt fått hjälp att smälta och härbärgera sina egna känslor utan av olika skäl tvingats vara observant på omgivningens reaktioner och blunda för det som sker i sitt inre.

Marja-Leena Åberg skildrar i Medvetande och mening vid hjärntrauma hur de allt snävare ekonomiska ramarna gör det svårt att bedriva ett lyhört och humant behandlingsarbete, något som blir mycket påtagligt vid behandling av svåra tillstånd som hjärnskador. Hon har gripits av Susanna Carolussons bok ”Det finns någon närvarande. Hjärntrauma, psykosskov och ett liv med mening” som är en beskrivning av sonen Tobias som fick en svår hjärnskada vid en olycka i 23-årsåldern. I boken betonas hur viktigt det är med ett djup psykologiskt förståelseperspektiv vid bemötandet av dem som lidit förlust av kognitiva förmågor.

I detta nummer presenterar vi också några konferensrapporter. Anna Christina Sundgren refererar i Från självkritik till självtröst ett seminarium om affekt - fobibehandling, där Elisabeth Schanche beskrev en modell som utarbetats av Leigh Mc Cullough, där psykodynamiska och kognitiva behandlingsprinciper integreras. Speciellt var seminariet inriktat på hur modellen kan användas för att hjälpa patienter med överdriven självkritik. I Möte mellan olika kulturer i psykoterapiforskning rapporterar Lars Levin från en konferens i Society for Psychotherapy Research (SPR). Han betonar bredden i de forskningsprojekt som presenterades och den öppna stämning som rådde på konferensen, där fokus låg på förståelse och inte vakthållning kring vars och ens terapiinriktning.

I det här numret finns också ett kort referat av Birgitta Bergman från Anna Gerges besök hos RPC Jönköping, då hon talade om dissociation och svåra trauman och hur man kan behandla och läka dessa tillstånd. Referatet finns också på RPC:s hemsida.

Jag och RPC:s webmaster Magnus Bjurhammar vill slå ett slag för hemsidan och påminna er i lokalföreningarna om att använda den. Ett tips att snabbt komma till er lokalförening är att klicka på kartan högst upp till höger på startsidan.

Med detta nummer slutar Lotta Landerholm i redaktionen. Hon har bidragit med stor klokskap och många viktiga synpunkter, som vi varmt tackar henne för. Vi hoppas att avskedet inte blir dfinitivt utan att Lottas tankar i någon form kommer att synas i tidningen framöver.

Till sist: Tänk på hur mycket i tidningen som skulle vara intressant för andra än de som redan är medlemmar. Om var och en av oss värvar en ny medlem blir föreningen dubbelt så stark och vi når ut med vårt budskap till dubbelt så många.

 

Christina Flordh

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se