Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 3 2015

Kära läsare!

När jag skriver detta domineras nyhetsflödet av flyktingkrisen. Vi ser och hör om hur barnfamiljer går till fots, packas samman i rangliga båtar och bussar. Många, även barn, omkommer under färden. Andra tillbringar flera dygn på tågstationer i oviss väntan på att kunna ta sig till något europeiskt land som eventuellt vill ge asyl. Mot denna bakgrund plus de erfarenheter av våld och krig som motiverat flykten, är det inte konstigt att många blir psykiskt traumatiserade. Man har bedömt att minst en tredjedel av dem som slutligen kommer till Sverige är i behov av psykiatrisk vård. Detta ställer stora krav på en redan underdimensionerad psykiatri, och det är inte troligt att antalet psykoterapeuter med utbildning i traumabehandling räcker till. Vad gör man för att klara av denna utmaning? Vi skulle gärna se att ni som vet något om detta, eller har erfarenhet av att arbeta med människor som traumatiserats på detta sätt, skriver om det i tidskriften.

Mycket av det onda som sker i världen är uppenbart − krig, våld − men det finns också en dold ondska som kan vara svår att upptäcka eftersom den uppträder i namn av kärlek. Om den senare skriver Else Britt Kjellqvist i detta nummer. Hon menar också att ondska verkligen finns, men att gränsen inte löper mellan oss människor utan inom oss. Vi har alla ansvar för att hantera denna ondska, bära och härbärgera våra trauman, istället för att utsätta andra för dem.

Sveriges Radio har uppmärksammat problemen med biverkningar av läkemedel mot adhd. Man har diskuterat alternativa behandlingar, men psykodynamisk psykoterapi har i alla fall hittills inte tagits upp. Nu finns det faktiskt forskningsevidens för psykoanalytisk behandling, även om det ”bara” handlar om en enda studie med totalt 73 barnpatienter. Magnus Kihlbom och jag berättar i vår artikel bland annat om denna studie och dess ytterst positiva resultat.

Ett klart positivt resultat av psykoanalytisk behandling för spädbarn och deras mammor redovisar också Majlis Winberg Salomonsson. Om denna och två andra studier som presenterades på forskningskonferensen förra hösten, av Inga Dennhag respektive Helene Ybrandt, kan ni läsa under rubriken Forskningsrapporter.

Varför blir vissa deprimerade patienter bättre av psykofarmaka och andra inte? Daniel Sykes har utifrån McCullough’s affektteori kommit fram till en intressant hypotes, som han i sin artikel utvecklar.

Åsa Helena Borkesand och Christine Jacobsson har i en studie undersökt hur legitimerade psykoterapeuter trivs med sitt arbete och mår psykiskt. Resultaten var mycket positiva, de flesta skulle välja samma yrke igen. Och det gällde även dem som arbetade inom offentlig vård. Men enligt Försäkringskassan har psykologer och socionomer ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Daniel Maroti skriver om detta och om hur dagens hårda arbetsklimat inom vård och socialtjänst påverkar de anställda.

Jag tänker att förklaringen till de olika resultaten ovan är den långa erfarenhet och utbildning som den legitimerade terapeuten har. Detta, samt den i regel längre egenterapin, måste ge ett gott skydd. Vanligen kan man som legitimerad dessutom i större utsträckning arbeta med välmotiverade patienter i långtidsterapi. Medan psykologer och socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning får arbeta med kortare insatser för patienter, som dessutom ofta har många andra livsproblem. Men hur kommer detta att i längden påverka vår profession? Det är ju de unga som nu sliter ut sig som skall bli framtidens psykoterapeuter.

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård har undersökt utbudet av psykoterapi inom den offentliga vården i landet. Ulla Hansjons Gustafsson redovisar enkätresultaten, som visar att tillgången på psykoterapi tycks vara mycket ojämnt fördelad, och att det föga förvånande överallt erbjuds betydligt mer av KBT än PDT.

Från ett av Stockholmsföreningens evenemang, ”Psykodynamiskt forum”, rapporterar Carina Lindbäck. Tomas Wånge rapporterar från IARPP:s konferens i Toronto och Gunvor Johnson anmäler boken ”Psykoterapi som hjälper. Metoder för vården”.

Till detta nummer har vi även fått en text från en psykoterapipatient, som under pseudonymen ”Louise” vill dela med sig av sina erfarenheter och ge några goda råd.

Slutligen vill jag beklaga att Lena Wennlund, en av författarna till ”Gruppens potential. Att leda och utveckla gruppbehandling”, inte nämndes i den recension som fanns med i förra numret.

Pia Eresund
 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se