Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Insikten nr 4 2009

Artiklarna i det här numret visar att psykodynamisk psykoterapi lever och utvecklas trots alla råsopar som utdelats på sistone.

Ett exempel på nytänkande inom det psykodynamiska fältet beskriver Sven Sjöqvist, som har satt sig in i vad den relationella psykoterapin innebär och hur den förhåller sig till psykodynamisk psykoterapi av äldre datum. I Det relationella perspektivet – psykodynamiskt nytänkande kallar han den relationella psykoterapin för ”den tredje vågens psykodynamiska psykoterapi” och konstaterar samtidigt att det rör sig om en ny betoning, ett nytt perspektiv, snarare än en ny terapiform.

I Spegelhud redogör Elisabeth Skogsberg och Per Folkesson för en kvalitativ studie av unga kvinnors självskadebeteende där de kopplat samman psykodynamisk teori med könsteoretisk teori. Huden, menar de, kan ses som ett psykosomatiskt övergångsområde mellan inre värld och yttre verklighet. De tolkar de självskadande handlingarna som ”trubbel”, en ambivalens mellan anpassad underordning och subversivt uppror.

Rolf Holmqvist beskriver i Om betydelsen av fluktuationer i behandlingsalliansen hur psykoterapiforskningen alltmer börjar intressera sig för andra frågor än att bara jämföra olika metoder i effektivitet. Flera psykoterapiforskare har börjat studera alliansen mellan patient och terapeut. Det tycks som om att fluktuationer i behandlingsalliansen kan ge väl så goda behandlingsresultat, om inte bättre, än patientens upplevelse av en jämnt positiv allians.

Under våren besöktes Stockholm av två storheter på psykoterapiområdet: Jeremy Safran var inbjuden av Psykoterapistiftelsen och Patrick Casement av RPC. David Forsström lyssnade på dem och beskriver i Konst och vetenskap sina intryck från de två konferenserna. Han menar att Casement representerar en hållning som kanske är på väg bort från dagens psykoterapivärld, där det konstfulla hantverket och engagemanget i den individuella patienten är i fokus. Safran representerar en annan hållning, där det vetenskapliga och behovet av att veta vad som är verksamt dominerar. Två olika sätt att förhålla sig till kunskap och till psykoterapi.

Redaktionen har bjudit in Cecilia Modig, som har en bakgrund bland annat i R-förbunden och nu ingår i den expertgrupp som HSV tillsatt för att granska landets socionomutbildningar. Vi ville att hon skulle delge läsarna sin syn på tonläget i debatten om evidens, terapi, kostnadseffektivitet med mera. Hon gör det i Om värdet av psykoterapi.

Psykoterapiinstitutet, av många ansett som den psykodynamiska psykoterapins högborg, tvingades i våras trots protester, att lägga ner sin sammanhållna verksamhet där terapi, forskning och utbildning länge funnits under samma tak. Den 29 maj hölls ett välbesökt Öppet Hus inför nedläggningen. I En institution stänger portarna publicerar vi Sigmund Sobacks och Imre Szecsödys tal från den dagen.

Vi publicerar också RPC:s remissvar på Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för behandling av ångest och depression, där man pekar på hur man ensidigt lyfter fram KBT och förbigår den forskning som faktiskt finns om att psykodynamisk terapi är en väl så effektiv behandlingsmetod vid dessa tillstånd och vidare att det bör finnas en mångfald metoder att erbjuda de patienter som söker hjälp inom offentlig vård.

Beslutet att godta riktlinjerna har nu skjutits upp på grund av den massiva kritik de stött på från olika håll. Christina FlordhDet är viktigare än någonsin att mobilisera alla krafter för att värna om patientens valfrihet och att möjligheten att välja psykodynamisk psykoterapi inom den offentliga vården inte stryps. RPC:s arbete har kanske aldrig varit viktigare och för att det ska vara så slagkraftigt som möjligt behövs en stark uppslutning bakom det.

Om varje RPC-medlem värvar en medlem så blir vi dubbelt så många!

 

Christina Flordh

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: rpc@rpc.nu

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar RPC med?
Hur arbetar RPC?
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2015
Webmaster: web@rpc.nu