Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2016

Det nya året inleds på ett lovande sätt…

 

”Äntligen!!!” kan jag våga mig på att utropa! År 2016 inleds ovanligt positivt för psykodynamisk psykoterapi och RPC. Regeringen och SKL breddade i den nya överenskommelsen landstingens möjlighet till psykoterapi, då statligt stöd ges till både KBT och psykodynamisk psykoterapi, PDT. Det är första gången som staten ger ekonomiskt stöd till psykodynamisk psykoterapi i Sverige! Totalt anslås 500 miljoner under 2016 till psykologisk behandling i form av KBT, internet-KBT och korttids-PDT.

Den av Riksrevisionen kritiserade detaljstyrningen i rehabiliteringsgarantin kring behandlingslängder och ersättningsnivåer har tagits bort i den nya överenskommelsen. Det gör att landsting/regioner kan använda medlen på ett friare sätt än tidigare. Något som vi från RPC:s sida ser mycket positivt på.

Offensivt arbete i landsting/regioner blir allt viktigare

Överenskommelsen innebär också att landsting/regioner har större handlingsutrymme och kan därmed på ett friare sätt själva ta beslut om förändringar och bredd i psykoterapiutbud. Det öppnar vägen för att fler landsting/regioner ska kunna välja det psykoterapiutbud och de modeller man valt i exempelvis Region Skåne och Landstinget Uppsala län. Vägval som är bra exempel på hur man kan arbeta med psykoterapi och ge tillgång till ett bredare utbud av godkända psykoterapiinriktningar. De båda exemplen ställer också högre krav på behandlarkompetens än regeringen/SKL.

Så det finns all anledning att känna tillförsikt inför framtiden. Men för att förändringar ska ske behövs engagemang och uppvaktningar runt om i landet i de olika landstingen/regionerna. Du som psykoterapeut kan ta plats och engagerar dig för de här frågorna lokalt. RPC kan finnas med som stöd i det arbetet. Det är precis som tidigare många olika intressenter och tunga aktörer i de här frågorna. Vi kan inte räkna med att andra ska värna om psykoterapeuters intressen och den infallsvinkel psykoterapeuter har på hur man bäst arbetar med psykisk ohälsa/patienter. Där bra avtal finns idag vet jag att det krävs arbete för att bibehålla deras utformning. Det kan snabbt komma förslag om försämringar i utformningen av avtalen.

Positiv utveckling för RPC med hjälp av nätverk

Förra kongressens beslut om möjlighet till bildande av nätverk har bidragit till en utveckling av möjligheter i RPC:s verksamhet. Intresset för RPC har ökat allt mer bland studenter och vi har under 2015 fått allt fler studerandemedlemmar. RPC har under året som gått fått ett nybildat studentnätverk vid Lunds universitet samt två ytterligare studentnätverk som är på gång. Studenter hör även av sig från ytterligare universitet och är intresserade av RPC:s verksamhet.

Även andra typer av nätverk har bildats och är på gång att bildas. Tanken med nätverk var att det skulle vara en hjälp till att fånga upp engagerade medlemmar i olika frågor eller möjliggöra lokala nätverk i en enklare organisationsform och det är vi på god väg att lyckas med. Det tidigare beslutet om förändringar och nedläggning av RPC:s kansli och överflyttningen till Föreningshuset har frigjort ekonomiska medel som nu har kunnat användas för olika frågor som medlemmar vill driva i lokala nätverk eller i nätverk för frågor om exempelvis vårdval. Det ökade ekonomiska utrymmet gjorde att vi även kunde ta beslut om att arrangera en extra handledningsdag i frågor som engagerar medlemmar utöver våra vår- och höstkonferenser. Den handledningsdag i Stockholm, som handledningsgruppen bjöd in till under hösten 2015. Genom förstärkt bidrag till resor/övernattning möjliggör vi även för de små RPC-föreningarna att kunna delta i RPC:s-riks olika arrangemang. Aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling för föreningen.

Nu ser jag fram emot RPC:s vårkonferens och regionkonferens som genomförs i Göteborg den 18 mars med namnet ”Psykoterapeutisk kompetens – vad fordras? Hur förvaltas den?”

Hur kan vi värna kvalitet och kompetens inom området psykoterapi och psykoterapi för studenter, psykoterapeuter samt handledare? Ett arrangemang tillsammans med RPC Västra Götaland. En av medlemmar efterfrågad konferens med inriktning på handledning och kvalitetsaspekter inom psykoterapi och handledning. Vårkonferensen av slutas med middag, som ger oss alla möjlighet att träffas, umgås och få prata vidare i angelägna frågor på kvällen. Program hittar du på vår hemsida: www.rpc.nu där du också kan anmäla dig via ”Mina sidor”.

Vid RPC:s regionkonferens den 19 mars har du som RPC-medlem bland annat möjlighet att diskutera handlednings/kvalitetsfrågorna vidare. Jag och styrelsen hoppas på stort intresse för dagarna och att vi ses i Göteborg den 18-19 mars!

Eva Marie Eneroth Säll
Ordförande RPC

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se