Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 1 2020

Ordförande har ordet

När ett nytt decennium startar skapas ofta stora förväntningar, större än inför ett vanligt årsskifte. Vi tenderar att se decennier som avgränsade epoker med egna isolerade tendenser och händelser. De blir lätt till konstruktioner för att få överblick över en tidsperiod i våra liv, såväl det passerade som framtiden. Gott så. I denna blandning mellan dåtid och nutid krockar dock alltid önskningar med farhågor. Från Psykoterapicentrums horisont (och det vi representerar) finns önskningen och hopp om att den psykodynamiska rörelsen i högre grad kan få fortsätta utveckla sitt bidrag inom den kliniska verksamheten och i samhällsdebatten. Vi önskar att det psykodynamiska sättet att reflektera kring komplexiteter, visa på skillnad mellan att agera och symbolisera för att därigenom bättre stå ut med och hantera både den inre och yttre realiteten. Vi hoppas också att vår kunskap ska få ta mer plats såväl i behandlingsrummet som i det offentliga rummet. Farhågorna är förstås att det motsatta ska ske.

Under Psykoterapicentrums Höstkonferens visade vi på möjligheterna för våra teorier att få ta större plats som förklaringsmodeller genom att föra ihop det tvärvetenskapliga perpektivet mellan neurologi, kognition och psykoanalys, samt kombinerat med data från såväl PET-scanning som kliniska/kvalitativa upplevelser. Det är tveklöst svårt att kombinera olika vetenskapliga paradigm, men samtidigt en intressant och givande utmaning. Samma principiella tänkande gäller för vårkonferensens tema, internetbehandling. Här behöver vår kunskapsbas om det ursprungliga och fortsatta livsviktiga utvecklandet av nära relationer ta plats samtidigt som vi behöver förhålla oss till utvecklingen av relaterandet i den digitala världen. När det nu verkar som om digital behandling över Internet är här för att stanna måste vi alla reflektera kring vad det kan innebära – såväl fördelar som nackdelar. Metoderna börjar nu bli etablerade och prövade i forskning. När man till exempel annonserar om deltagare till forskningsprojekt om internetbaserad självhjälp för ensamma människor behöver man undra, fundera och diskutera. Vilket är just det som vårkonferensen syftar till. Därför vill jag passa på att bjuda in er till att delta, lyssna, diskutera, lära nytt och bidra med egna erfarenheter den 24 april.

Psykoterapicentrum har fördelen att rymma många olika inriktningar och bakgrunder där alla kan bidra med något speciellt utifrån sin inriktning, samtidigt som vi delar de mest grundläggande uppfattningarna i vår syn på människan. Tillsammans kan vi samla mer styrka att sprida kunskap såväl utanför som inom Psykoterapicentrum. Det finns också risker med den pågående utvecklingen, att man bara värnar om sin egen nisch/inriktning/förening. Detta kan leda till att det samlade fältet blir fragmenterat och försvagat, kanske genereras även konkurrens och splittring. I tider av utmaningar bör Psykoterapicentrum ses som ett enande nav att arbeta utifrån. Ett nav som kan hitta lösningar, kämpa och lobba i vissa större mer generella och gemensamma frågor.

Tyvärr har jävsprocessen med JO visat sig vara väldigt utdragen och i skrivande stund finns inget mer att säga. Vi fortsätter att vara involverade i Kraftsamling för psykisk hälsa och hoppas att det hela ger ett gott resultat för en bättre, mer tillgänglig vård och behandling med gott om psykodynamiska behandlingsalternativ. Vidare har Psykoterapicentrum varit med i remissförfarandet kring klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) som är en nationell åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Vi har gett förslag på ändrade beskrivningar av de nuvarande klassificeringskoderna för psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård och framförallt inom psykiatrin. I detta arbete har vår styrelse, utifrån våra olika utgångspunkter och inriktningar, på ett fruktbart sätt samarbetat kring förslag på fler och förbättrade beskrivningar av olika psykodynamiska behandlingsmetoder.

Så ser alltså Psykoterapicentrums inledning på det nya decenniet ut.

Jag hoppas att vi ses på vårkonferensen om inte förr!

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se