Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 2 2021

Ordförande har ordet

I april genomförde Psykoterapicentrum både en digital regionkonferens och en kongress. Jag och den delvis nya styrelsen vill tacka för fortsatt förtroende för ytterligare en period som Psykoterapicentrums riksstyrelse. Under regionkonferensen diskuterade vi framförallt frågan om hur vi kan få fler medlemmar, som även vill vara aktiva i styrelsearbetet. Vi var överens om att vi där gärna ser lite yngre medlemmar som kan fylla på med förnyade perspektiv på arbetet i vår förening. Vi talade även om att vi måste synliggöra Psykoterapicentrum mer då det tycks som om många blivande psykoterapeuter inte riktigt känner till det vi gör och står för. Vi beslöt därför att söka nya medlemmar på utbildningar som riktar sig till blivande psykoterapeuter på olika nivåer. Ett sätt att nå dessa potentiella medlemmar är att skapa studentnätverk med koppling till Psykoterapicentrum. Detta kan till exempel innebära att lokalföreningar samarrangerar föreläsningar och olika program i samråd med nätverket. Vi har idag ett sådant nätverk där lokalföreningen i Örebro och psykologstudenter ingår. Vi kommer förstås att fortsätta både på lokal och riksnivå med vårt interna och externa arbete för att på olika sätt sprida, fördjupa och tillämpa kunskapen om psykodynamiska metoder och teorier.

Vi har äntligen genomfört Vårkonferensen ”Psykodynamisk psykoterapi 2.0?”. Den har ju som bekant blivit framflyttad två gånger. Vi gav upp tanken på att ses i den fysiska verkligheten i slutet av förra året, därför blev även denna aktivitet digital. Det gick utmärkt att ses på detta sätt då det numera går smidigt för alla att logga in sig, sköta sina mikrofoner och bilder och medverka i chat och livediskussioner. Tänk vad vi alla har lärt oss under det sista året och så viktig denna konferens kom att bli utifrån pandemi situationen! De två olika föredragen gav mycket tänkvärt material om både utifrån hur den kliniska situationen påverkas av att mötas virtuellt och hur digital PDT med unga kan vara en god hjälp.

Vi var många som efter Alessandra Lemmas föredrag upplevde vikten av att tillsammans reflektera över hur psykoterapiprocessen påverkas när det sker via samtal över telefon eller Internet. Under diskussionerna lyftes behovet av att stanna upp för att försöka fånga in såväl det som går förlorat som de nya möjligheter som genereras i denna typ av terapirum. Vi behöver utveckla vår kapacitet på olika sätt för att bättre matcha det nya förhållningssättet/nya rummet. Ett sätt att göra det på är genom kollegiala samtal så att vi inte tappar denna möjlighet till utveckling.

Riksstyrelsen har anordnat två webinarier med Jon Frederickson utifrån hans intressanta bok om hur man med sköra patienter kan samskapa en trygg terapisituation, där patienten får möjlighet att att utforska sina problem och gradvis öka sin kapacitet att uppleva sina känslor. Ett av dessa webinarium har gått av stapeln innan denna text skrivs, det andra äger rum den 10 juni. Vid första tillfället hade vi ca 300 anmälda, varav ungefär hälften medlemmar. Webinariet bestod av en videopresentation av ett fall med en mycket skör patient där kunskapen fördjupades genom deltagarnas ivrigt inskickade frågor. Det var betydligt fler frågor än det brukar vara på de vanliga fysiska seminarierna. Enligt feedback på den utskickade enkäten var deltagarna överlag mycket nöjda. Många önskade framförallt mer av denna typ av webinarier med affektfokuserade terapiformer men det fanns även önskemål om presentationer av andra psykoterapimetoder.

Vidare har vi haft ytterligare en Psykodynamisk verkstad kring temat ”Att tala i tider av Corona”. Denna gång meverkade Per Magnus Johansson som utifrån sina ”Coronadagböcker” gav inspiration för fortsatta samtal i mindre grupper. Gruppdiskussionerna rörde både hur vi förhåller oss till nya och gamla ramfrågor i vårt kliniska arbete och hur vi förhåller oss till mer existentiella konsekvenserna av Corona-viruset. Det blev fruktbara och intressanta samtal där det efterfrågades att i denna form fortsätta tala om olika kliniska spörsmål, i dessa tider med psykoterapeutiskt arbete i hel eller delvis isolering. Det kom önskemål om att Psykoterapicentrum skulle kunna organisera ett fortsatt arbete i en kollegial handledningsgrupp/reflektionsgrupp. Arbetsgruppen funderar vidare på hur vi kan underlätta skapandet av sådana grupper.

En ny aktivitet som vi planerar för är att på digital väg följa upp våra poddavsnitt i det så kallade verkstadsformatet, det vill säga där deltagarna är medskapare av innehållet. Vi återkommer till detta så småningom.

Till sist, ni kan redan nu notera i er kalender att höstkonferensen kommer att äga rum den 12 november. Temat är än så länge under bearbetning.

Önskar er en frisk och skön sommar!

April 2021

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se