Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Psykoterapi – nummer 3 2020

Ordförande har ordet

Så går vi in i hösten med all osäkerhet om hur den närmaste framtiden kommer att utvecklas. Det är väl en av de centrala upplevelserna av våren och pandemins konsekvenser, att man inte har samma känsla av förutsägbarhet i sitt planerande. Liksom de flesta andra organisationer har Psykoterapicentrum med kort varsel blivit tvungna att ställa in eller planera om möten och ibland lyckats att snabbt digitalisera dem. Det är nytt för oss alla att göra planer utifrån denna osäker- het. Tack vare de digitala hjälpmedlen har det trots allt gått hyfsat smidigt. Nu har vi till och med börjat känna att det ibland blir enklare, billigare och smidigare att mötas digitalt. Här måste vi verkligen se upp så att vi inte plötsligt glömmer vad det är vi saknar.

    Psykoterapicentrum har många saker på gång under hösten. Till att börja med kommer vi, som tidigare informerats, ha något som vi har valt att kalla PDT-verkstad. Denna typ av mötesform är tänkt att finnas som ett kontinuerligt inslag en gång om året. Avsikten är att ge möjlighet till, att i ett mindre forum, diskutera och reflektera omkring olika psykoterapeutiska områden som sedan även kommer att vara temat för nästkommande konferens. Upplägget kommer att vara kliniknära och till stor del bygga på deltagarnas medverkan. Vi ser fram emot det första mötet som denna gång kommer att äga rum digitalt och handla om upplevelserna av den yttre och inre ramen i psykoterapi och påverkan av aktuella, yttre omständigheter. Vi vet att många det senaste halvåret, helt eller delvis, har arbetat med psykoterapi över digitala plattformar eller via telefon och tänker därför att det finns ett behov av att dela upplevelser och erfarenheter med varandra. Vi tänker även att det finns upplevelser som är specifikt kopplade till pandemin och dess effekter på oss i våra professionella liv som finns behov av att tala om. Läs mer om detta på vår hemsida eller i medlemsbrev.

     Vårt första Webinar utifrån boken De omöjliga med Fredriksson och Moberg blev lyckat och rätt så välbesökt. Utifrån enkätsvaren från de som deltog har vi förstått att det finns fortsatt intresse för denna typ av verksamhet. Vi planerar därför fler webbinarier i samband med bokpresentationer. Information kom mer både som medlemsbrev och på hemsidan. Vidare håller vi även på att starta upp ”Mötesplatser” för att underlätta för skapande av nätverkande grupper inom Psykoterapicentrums organisation. Där är tanken att man kan finna likasinnade professionella intressen till exempel rörande en specifik inriktning, ett tema eller nätverka kring något i största allmänhet. Detta för att underlätta kontakt, kreativa lösningar och möten inom vår relativt heterogena och stora medlemsskara.

     Regeringen har lämnat tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01), som handlar hur man ska utreda förut sättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bland annat förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt.

     Vi har givit synpunkter på detta tilläggsdirektiv och argumenterar naturligtvis för möjligheten att som behandlingsform även få välja psykodynamisk psykoterapi hos legitimerade psykoterapeuter. Dessutom understryker vi att den efterfrågade kompetensen redan finns bland de många, redan utbildade och legitimerade psykoterapeuterna. Alternativt skulle dessa kunna erbjuda primärvårdspersonal en utbildning i samtalsmetodik som de kan arbeta med under hand- ledning av en legitimerad psykoterapeut.

Information om alla dessa nämnda händelser står att finna på vår hemsida.

Styrelsen är en väl arbetande grupp med många idéer, men tar ändå gärna emot ytterligare tankar och idéer från er medlemmar.

Stockholm 2020-08-25

Teci Hill
Ordförande
Psykoterapicentrum

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se