Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Ojämlik tillgång på psykoterapi

Ulla Hansjons-Gustafsson

Rapport från RPC: s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård. Redovisning av enkät avseende psykoterapiutbud inom primärvård och psykiatri.

Ingen har väl undgått debatten om rehabiliteringsgarantins utformning som bidragit till en brist på bredd av behandlingsalternativ inom primärvården. Vi i arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård började fundera över hur det ser ut med tillgången till olika former av psykoterapi i olika regioner/landsting inom primärvården men även inom psykiatrin. Uppgiften kändes viktig men svårhanterlig. Hur skulle vi kunna ta reda på detta? Vi genomförde under första delen av 2014 en landsomfattande enkätstudie riktad till primärvård och psykiatri gällande tillgången på psykoterapi inom de olika enheterna/verksamheterna. Vi beslutade oss för att skicka ut en enkät till samtliga landsting med frågor om förekomst av psykoterapi och fördelning mellan olika psykoterapeutiska behandlingsinriktningar. Enkäten innehöll även frågor om längd på psykoterapier, behandlarnas utbildningsnivå, tillgång till handledning med mera. Vi valde att vända oss till såväl primärvården som vuxenpsykiatrin för att om möjligt få en bild över det totala psykoterapiutbudet inom offentlig vård som erbjuds patienterna.

Hur når man då någon person inom landstingen som kan svara på detta? Vi skrev till landstingen och bad om e-mailadresser till samtliga verksamhetschefer inom primärvård och psykiatri. Enkäten nådde troligtvis inte ut till alla verksamhetschefer då vi erhöll få e-mailadresser från vissa landsting och då vissa e-mailadresser inte var korrekta. Vi skickade ut 375 enkäter och en påminnelse skickades efter en tid för att om möjligt få in fler svar. Vi fick in 90 svar totalt. Svarsfrekvensen var tyvärr mycket ojämn så vi fick inte en sammanhållen bild av hur det ser ut i landet. Vi fick dock svar som visar att tillgängligheten till psykoterapi i primärvården är ojämn. Visserligen har enkäten och redovisningen brister, men man kan se en tydlig tendens i fördelningen mellan psykoterapiformer, där KBT-behandling dominerar stort och utbudet skiljer sig stort i de olika delarna av landet. Det brukar sägas att vård skall ges på lika villkor och enkätstudien visade att så är inte fallet.

Svarande län

55 enheter/verksamhetsområden inom primärvården i 12 landsting svarade på enkäten:

• Jönköpings län 18
• Norrbottens län 10
• Kalmar län 5
• Västerbottens län 5
• Dalarnas län 3
• Gävleborgs län 3
• Kronobergs län 3
• Region Skåne 2
• Södermanlands län 2
• Västernorrlands län 2
• Gotland 1.
• En enhet/verksamhet utan angiven länstillhörighet.

Vidare svarade 13 enheter/verksamhetsområden inom psykiatrin i 8 landsting:

• Norrbottens län 3 enheter/verksamhetsområden
• Västra Götalands län 3
• Jönköpings län 2
• Västernorrland län 2
• Dalarnas län 2
• Stockholms län 2
• Örebro län 1.
• En enhet/verksamhet utan angiven länstillhörighet.

Ytterligare ett enkätsvar kom in men utan angivelse om länstillhörighet eller verksamhetsområde. Norrbottens län lämnade även in enkätsvar för en enhet/verksamhet, som varken tillhör primärvård eller psykiatri utan benämns ”Annat”.

Resultat

I första hand var vårt fokus att reda på hur tillgången till psykoterapi ser ut och hur fördelningen är mellan olika psykoterapeutiska inriktningar. Då man kan få tillgång till psykoterapi både inom primärvård och psykiatri vände vi oss till båda dessa verksamhetsområden.

När vi tittade på materialet i stort fann vi att KBT som behandlingsalternativ dominerar i de svar vi fått från primärvården. Svaren från alla län, undantaget Gotlands län och Gävleborgs län, visade på att man till största delen erbjuder KBT behandling och att övriga inriktningar får minimalt utrymme.

När det gäller svaren från psykiatrin var fördelningen något mindre sned men KBT dominerade även där.

Av utrymmesskäl har vi valt att redovisa diagram för endast ett län. Sammanställningen av svar i stapeldiagram avser Norrbottens län. Vi bad de svarande att ange fördelningen mellan psykoterapimetoder i %. De svarande har angivit procentsatser så att det totala värdet ibland blir lägre än 100 % och ibland högre. Vid varje diagram är denna procentsats redovisad.

Ytterligare en verksamhet under rubriken Annat i Norrbottens län svarade att de inte bedriver psykoterapi.

Vi ställde även frågor om patienterna hade möjlighet att välja inriktning på behandlingen och om det fanns någon tidsgräns för hur lång psykoterapi man kunde erbjuda. Vi har inte sammanställt dessa svar, men vårt intryck är att det varierar inom olika län gällande hur lång psykoterapi patienterna kunde erbjudas.

De flesta svaren indikerar att man lät patienten välja inriktning på psykoterapiinsatsen, men vi ställer oss frågan om det är möjligt då KBT dominerar och ibland till och med är den enda inriktningen man kan erbjuda. Utbildningsnivån hos dem som bedrev psykoterapi var mycket ojämn mellan landstingen. I vissa landsting hade man enbart legitimerade psykoterapeuter, i andra landsting hade man bara grundutbildad personal. Glädjande var att de flesta landstingen uppgav att det fanns möjlighet till handledning.

Vårt arbete med att få svar på frågan om fördelning mellan psykoterapiinriktningar gav inte vad vi hade hoppats på. Vi går därför vidare med att uppmana SKL (Statens kommuner och landsting) att hjälpa oss att få en bättre bild av tillgången på psykoterapi över landet genom att svara på följande frågor:

• Hur ser det ut med tillgången till olika former av psykoterapi i olika
   regioner/landsting/primärvård?
• Hur ser upphandlingar ut av psykoterapi i olika kommuner/landsting/regioner?
• Hur ser avtal ut för psykoterapi i olika kommuner/ landsting/regioner?
• Hur ser riktlinjer ut för psykoterapi i olika kommuner/landsting/regioner?
• Vem ansvarar för att riktlinjer genomförs för psykoterapeutisk behandling?

Vi i arbetsgruppen ”Psykoterapi i offentlig vård” fortsätter vårt arbete med att bevaka psykoterapin i den offentliga vården och önskar nu ytterligare några medlemmar till vår grupp. Så om du är intresserad av att vara med och/eller vill ha mer information om enkätundersökningen kan du höra av dig till någon av oss.

Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård
Eskil Berggren, 0910-77 49 57 eller 070-515 28 89, eskil.berggren@vll.se
Kent Nilsson, 031-16 93 09 eller 070-696 29 40, kent.e.nilsson@hotmail.com
Ulla Hansjons-Gustafsson, 023-49 14 46 eller 073-947 67 70, u.hansjons@hotmail.com

ULLA HANSJONS-GUSTAFSSON är skötare, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Nyligen anställd som psykoterapeut på samtalsmottagning inom primärvården i Falun. Tidigare verksam inom psykiatrin, bland annat som enhetschef och psykoterapeut på psykoterapienheten Samtalsbyrån i Borlänge.

Artiklar i fulltext

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?
Gunnar Bohman

Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande
Daniel Sykes

Terapin som inte hjälpte – vad kan terapeuter lära?
Camilla von Below

Lyssna till patienten
Charlotta Björklund

Med psykoanalysen i offentlig vård. Vi behövde en föreläsningsserie för att få ny inspiration
Lukas Granberg

Barndomens matminnen är viktiga - de kan påverka oss hela livet
Elisabeth von Essen

Psykoterapi och migrationsrelaterad psykisk ohälsa
Farzad Pakzad

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 1)
Tomas Wånge

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 2)
Tomas Wånge

Evidensparadoxen. Evidens och dess kunskapsteoretiska förutsättningar
David Nicolaidis

Evidens, värderingar och etik
David Nicolaidis

Freud i vår tid – om talets och röstens betydelse i psykoterapi
Daniel Sykes

Förlorat förstånd i form av vanvett och vansinne – en existentiell möjlighet för människan
Hans Kaatari

Trasiga tänder och psykisk ohälsa
Bengt Hedberg

Integrativ traumafokuserad psykoterapi
Anna Thom Olin

Fältteori – Psykodynamisk teori under utveckling
Tomas Wånge

Skam
Lena Lillieroth

Anknytningsprocesser i mentaliseringsbaserad terapi
Joakim Löf

Psykiatrins felaktiga grundantagande
Bengt Hedberg

Skånemodellen
Ann Stevens

Psykoanalysen har många ansikten
Tomas Wånge

När det onda fått fäste
Sverker Belin

Ungas identitetsutveckling. Tankar om extrema rörelsers och nätaktiviteters potential och lockelse
Björn Wrangsjö

Affektregleringsteori – en integration av psykoterapi och neurologi
Tomas Wånge

Nya forskningsmetoder och resultat med potential att förändra framtidens psykoterapi
Fredrik Falkenström

Harry Stack Sullivan, del 1
Tomas Wånge

Harry Stack Sullivan, del 2
Tomas Wånge

Den vita skammen
Lennart Ramberg

Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt
Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren

Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter?
Daniel Sykes

Ojämlik tillgång på psykoterapi
Ulla Hansjons-Gustafsson

Psykoanalytisk psykoterapi kan hjälpa barn med ADHD
Pia Eresund och Magnus Kihlbom

Dold ondska eller förklädd djävul
Else-Britt Kjellqvist

Att läsa en berättelse. Tankar om terapi och teori med utgångspunkt i fallet Thomas Quick
Cajsa Lindholm

Att våga möta det oförutsedda: om Symboldrama – en visualiserande och imaginativ metod
Sigbritt Nordlund

Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform
Joakim Löf

Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning och skamkultur... del 3
Ulla Bertling

Om granskningssamhället... del 2
Ulla Bertling

Om den banala managementfilosofin... del 1
Ulla Bertling

Kategorimisstag - psykoterapi - medicinsk modell

Inre och yttre oro - om ADHD

Att lära sig praktisera intersubjektivitet

Bruce Wampold i Stockholm

Ulla Grebo: 40-årstal

Ulla Grebo: RPC:s historia i siffror

Skräddarsydd behandling med ISTDP

Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer

Den fullkomliga kvinnan
- exempel på idealiserad destruktiv narcissism

Tidskrift för Psykoterapi och Insikten

Psykoterapiutbildning på villovägar

Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning

Några reflektioner över psykoterapihandledning utifrån ett relationellt perspektiv

En kritisk granskning av dagens psykiatri

Psykoterapi med äldre

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med ett diskursivt, ett affektivt och ett brett narrativt perspektiv

Integriteten och det omöjliga
några politiska och organisatoriska aspekter på psykoterapin

När är det dags att lägga av?
En betraktelse kring avslutandets ambivalens, kring 60+

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med...

Förorten brinner
en psykoanalytisk läsning

Harold Searls
relationell handledning

Det relationella perspektivet
psykodynamiskt nytänkande

Den röde doktorn. Anders Torold
och det samhällskritiska perspektivet

Evidensbegreppet som maktinstrument
efter Tor-Johan Ekeland

Pillret och Tabletter för känsliga själar
av Ingrid Carlberg och Fredrik Sveneaus

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se