Tidskriften PsykoterapiTillbaka till Psykoterapicentrum 

Tidskriften psykoterapi            Tidigare nummer            Artikelregister            Artiklar i fulltext            Psykoterapicentrum

Skånemodellen

Ann Stevens

Sedan omkring tio år tillbaka har RPC:s styrelse oförtrutet drivit frågan att få in psykodynamisk psykoterapi inom ramen för den statliga Rehabgarantin. Först med den nya regeringen blev detta möjligt. Statliga bidrag får alltså användas även för denna psykoterapi. Men landstingen har fortfarande ansvar för och makt över hur detta genomförs. Sedan lång tid tillbaka har dock redan ett landsting, Region Skåne, avvikit från den tidigare normen och vi har bett Ann Stevens, medlem i RPC:s styrelse, att berätta om hur det går till i Skåneregionen. Så här kan det viktiga ordet Samverkan få en meningsfull innebörd.

En Samverkan …

För drygt tjugo år sedan, omkring 1995, bildades i Region Skåne något som kom att kallas Samverkansorganet. Detta skulle verka som grund för en dialog mellan politiker, tjänstemän och de privata vårdgivarna i Regionen. Fyra gånger om året, två på våren och två på hösten möts man för att dryfta frågor och byta information.

I Samverkansorganet finns politiker från Hälso- och Sjukvårdsnämnden med representanter från samtliga partier. Det är viktigt att alla beslut som rör ansvaret inom hälso- och sjukvård förankras i samtliga politiska partier för att ett maktskifte inte plötsligt ska kunna rycka undan grunden för en välfungerande vård.

I samverkansorganet finns representanter från den privata hälso- och sjukvården med vilka Region Skåne har upphandlingsavtal, till exempel sjukgymnaster/fysioterapeuter, barnmorskor, öronläkare, ögonläkare, vårdcentraler och psykoterapeuter.

Psykoterapeuterna fick ackrediteringsmöjlighet 2008 i samband med Rehabiliteringsgarantins införande. I Region Skåne tog man detta på stort allvar och organiserade ett fungerande system som gjorde det möjligt för psykoterapeuter att ansluta sig och bli ackrediterade. Samtidigt fick Samverkansorganet en representant från RPC som skulle tillvarata terapeuternas intressen i Regionen.

Sedan 2010 är jag RPC:s representant i Samverkansorganet. Dessa sammankomster två gånger per termin har gjort det möjligt för vårdgivare och ansvariga för vården att mötas, lära känna varandra och de svårigheter, möjligheter och förutsättningar som råder. Det är oftast möjligt att gå varandra till mötes och finna utvägar och lösningar.

I Region Skåne var det KBT och IPT som var möjliga terapimetoder för ackreditering när Rehabgarantin introducerades. Genom samtal i samverkansorganet blev det tydligt för politikerna att många av de psykodynamiskt skolade terapeuterna gick den korta utbildning i KBT som Region Skåne ansvarade för, men att terapierna som utfördes var psykodynamiska. Detta gjorde de uppföljningar som sedan hänvisades till i forskningen totalt missvisande, vilket jag framhöll. Genom dessa samtal förstod politikerna hur det såg ut. Det var möjligt att mötas och förändra. Psykodynamisk psykoterapi infördes som en av tre metoder.

I samband med den psykodynamiska terapins införande i hälsovalet såg man också över finansieringen och beroendet av Rehabiliteringspengarna togs bort. Ytterligare ett sätt att ta ansvar.

För att få psykoterapi på remiss krävs att patienten får en tid på sin vårdcentral och blir remitterad av sin läkare. Däremot får läkaren inte rekommendera någon specifik terapeut utan det fria vårdvalet understryks. Patienter från psykiatrin får inte remitteras till ackrediterade psykoterapeuter inom LOV (Lagen om valfrihetssystem).

När terapeuten inleder en terapi görs en inskrivning med hjälp av frågeformulär från Regionen. Både terapeut och patient fyller i dessa formulär vid inskrivning, utskrivning samt vid den uppföljning som görs tre månader efter varje genomförd terapi. Uppföljningen ses även som en viktig del av terapin. Patienten får vid uppföljningen möjlighet att tala om svårigheter och om viktiga framsteg. Om det visar sig att terapeut och patient kommer fram till att ytterligare en omgång terapi skulle behövas för patientens rehabilitering, är det möjligt att få det 12 månader efter avslutad första behandling. Så, för den som går i Psykodynamisk terapi och för KBT lång är det möjligt att få totalt 52 samtal med högkostnadsskydd och frikort. För IPT gäller 28 och för KBT kort 28 samtal.

Från Region Skåne finns krav att ackrediterad terapeut ska genomföra 20 terapier under en 12 månaders period. Detta som en kvalitetssäkring då man menar att ackrediterade terapeuter bör ha denna uppgift på heltid för att utveckla sin skicklighet. Man har också stärkt kraven på legitimerad psykoterapeut genom att inte längre godkänna till exempel sjuksköterska med introduktionskurs i KBT.

Förutom dessa Samverkansmöten bjuder Regionen in till dialogmöten med samtliga terapeuter någon gång per år.

 

Originalartikeln återfinns i Psykoterapi nr 3 2016.

 

ANN STEVENS är leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut

 

Artiklar i fulltext

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?
Gunnar Bohman

Vad Haruki Murakami kanske pratar om när han pratar om romanskrivande
Daniel Sykes

Terapin som inte hjälpte – vad kan terapeuter lära?
Camilla von Below

Lyssna till patienten
Charlotta Björklund

Med psykoanalysen i offentlig vård. Vi behövde en föreläsningsserie för att få ny inspiration
Lukas Granberg

Barndomens matminnen är viktiga - de kan påverka oss hela livet
Elisabeth von Essen

Psykoterapi och migrationsrelaterad psykisk ohälsa
Farzad Pakzad

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 1)
Tomas Wånge

Det Tredje – en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 2)
Tomas Wånge

Evidensparadoxen. Evidens och dess kunskapsteoretiska förutsättningar
David Nicolaidis

Evidens, värderingar och etik
David Nicolaidis

Freud i vår tid – om talets och röstens betydelse i psykoterapi
Daniel Sykes

Förlorat förstånd i form av vanvett och vansinne – en existentiell möjlighet för människan
Hans Kaatari

Trasiga tänder och psykisk ohälsa
Bengt Hedberg

Integrativ traumafokuserad psykoterapi
Anna Thom Olin

Fältteori – Psykodynamisk teori under utveckling
Tomas Wånge

Skam
Lena Lillieroth

Anknytningsprocesser i mentaliseringsbaserad terapi
Joakim Löf

Psykiatrins felaktiga grundantagande
Bengt Hedberg

Skånemodellen
Ann Stevens

Psykoanalysen har många ansikten
Tomas Wånge

När det onda fått fäste
Sverker Belin

Ungas identitetsutveckling. Tankar om extrema rörelsers och nätaktiviteters potential och lockelse
Björn Wrangsjö

Affektregleringsteori – en integration av psykoterapi och neurologi
Tomas Wånge

Nya forskningsmetoder och resultat med potential att förändra framtidens psykoterapi
Fredrik Falkenström

Harry Stack Sullivan, del 1
Tomas Wånge

Harry Stack Sullivan, del 2
Tomas Wånge

Den vita skammen
Lennart Ramberg

Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt
Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren

Varför fungerar antidepressiv medicinering bara för vissa patienter?
Daniel Sykes

Ojämlik tillgång på psykoterapi
Ulla Hansjons-Gustafsson

Psykoanalytisk psykoterapi kan hjälpa barn med ADHD
Pia Eresund och Magnus Kihlbom

Dold ondska eller förklädd djävul
Else-Britt Kjellqvist

Att läsa en berättelse. Tankar om terapi och teori med utgångspunkt i fallet Thomas Quick
Cajsa Lindholm

Att våga möta det oförutsedda: om Symboldrama – en visualiserande och imaginativ metod
Sigbritt Nordlund

Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform
Joakim Löf

Om ekonomistyrningens ansvarsförskjutning och skamkultur... del 3
Ulla Bertling

Om granskningssamhället... del 2
Ulla Bertling

Om den banala managementfilosofin... del 1
Ulla Bertling

Kategorimisstag - psykoterapi - medicinsk modell

Inre och yttre oro - om ADHD

Att lära sig praktisera intersubjektivitet

Bruce Wampold i Stockholm

Ulla Grebo: 40-årstal

Ulla Grebo: RPC:s historia i siffror

Skräddarsydd behandling med ISTDP

Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer

Den fullkomliga kvinnan
- exempel på idealiserad destruktiv narcissism

Tidskrift för Psykoterapi och Insikten

Psykoterapiutbildning på villovägar

Möte mellan kulturer i psykoterapiforskning

Några reflektioner över psykoterapihandledning utifrån ett relationellt perspektiv

En kritisk granskning av dagens psykiatri

Psykoterapi med äldre

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med ett diskursivt, ett affektivt och ett brett narrativt perspektiv

Integriteten och det omöjliga
några politiska och organisatoriska aspekter på psykoterapin

När är det dags att lägga av?
En betraktelse kring avslutandets ambivalens, kring 60+

Mot ett upplöst själv
Psykoterapi i interaktion med...

Förorten brinner
en psykoanalytisk läsning

Harold Searls
relationell handledning

Det relationella perspektivet
psykodynamiskt nytänkande

Den röde doktorn. Anders Torold
och det samhällskritiska perspektivet

Evidensbegreppet som maktinstrument
efter Tor-Johan Ekeland

Pillret och Tabletter för känsliga själar
av Ingrid Carlberg och Fredrik Sveneaus

 

 

KANSLI
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Telefon: 08-20 15 89
E-post: info@psykoterapicentrum.se

Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Presentation in English

ARBETSGRUPPER
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

LOKALFÖRENINGAR
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

PSYKOTERAPI/INSIKTEN
Senaste numret
Ordförandes krönika
Artiklar i fulltext
Tidigare nummer
Artikelregister

KONFERENSER
Konferenskalendarium

MEDLEMSINFORMATION
Nyhetsbrev/forum

DYNAMISK PSYKOTERAPI
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

SÖK EN PSYKOTERAPEUT
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Copyright © 1997–2022
web@psykoterapicentrum.se